Mgr. Jana Šurkovská

Vítám Vás na stránkách mé advokátní kanceláře.

Jsem absolventkou právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2010-2014 jsem vykonávala koncipientskou praxi v Advokátní kanceláři Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. Po úspěšném složení advokátních zkoušek jsem v téže advokátní kanceláři působila jako zaměstnaná advokátka (v letech 2014-2015). Od roku 2016 vykonávám advokacii jako samostatná advokátka.

Má advokátní kancelář má sídlo v Ostravě a pobočku v Hranicích (odkaz na kontakty).

Jsem zapsaná v seznamu advokátu vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15590.

Na základě smlouvy o trvalé spolupráci uzavřené v souladu s ust. § 15e a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, trvale spolupracuji s Advokátní kanceláři Pyšný, Srba & Partneři v.o.s.

Jana Šurkovská

Právní služby

 • Občanské právo

  Sepis a revize smluvní dokumentace; bytové spoluvlastnictví; nájem bytů a prostor sloužících podnikání; ochrana vlastnického práva; zastupování v občanskoprávních sporech.

 • Právo nemovitostí

  Sepis a revize kupních nebo darovacích smluv; sepis a revize smluv o zřízení/zrušení věcného práva (věcné břemeno, zástavní právo); sepis návrhu na vklad do katastru nemovitostí; komplexní služby při převodech nemovitostí (úschova, prohlášení o pravosti podpisu).

 • Správa pohledávek

  Zajištění komplexních služeb při vymáhání pohledávek; soudní, mimosoudní a exekuční řešení pohledávek; sepis a revize smluvní dokumentace související s postupováním pohledávek.

 • Pracovní právo

  Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; výpovědi a žaloby na určení neplatnosti výpovědi; zastupování v pracovněprávních řízeních.

 • Obchodní právo

  Sepis a revize smluvní dokumentace; zakládání a změny společností a družstev; převody obchodních podílů a zápisy do veřejných rejstříků.

Informace pro spotřebitele

Dovoluji si Vás informovat, že v souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně potřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), je možné řešit spory mezi advokátem a spotřebitelem vyplývající z poskytování právních služeb, které nebudou vyřešeny smírně, u orgánu mimosoudního řešení sporů, kterým je pro tento případ určena Česká advokátní komora. Bližší informace naleznete na stránkách advokátní komory – www.cak.cz.

GDPR - Ochrana osobích údajů

Jako správce osobních údajů, které mi budou dle smlouvy o poskytování služeb klientem poskytnuty, jsem povinna tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. v platném znění – zákon o advokacii a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Odměna

Odměna za právní služby se vždy odvíjí od složitosti a časové náročnosti poskytované právní služby a jejího rozsahu. Odměna bývá většinou určena hodinově nebo za jednotlivé úkony právní služby. Při určování odměny za jednotlivé úkony se vychází z vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.

Vždy Vás předem informují o pravděpodobném rozsahu a časové náročnosti poskytované právní služby, pokud je to vzhledem k poskytované právní službě možné.

Při dlouhodobější spolupráci a poptávce právních služeb ve větším rozsahu je možné se dohodnout na paušální odměně.

Kontakt

Mgr. Jana Šurkovská, advokátka

ev. č. ČAK 15590
IČO
028 55 178
Sídlo
Teslova 1129/2b; 702 00 Ostrava - Přívoz
Telefon
(+420) 602 587 604
Email
js@aksurkovska.cz